PRIVACY VERKLARING Balletschool Diaghilev VZW

- laatste wijziging 23 mei 2018 -

Balletschool Diaghilev VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Balletschool Diaghilev VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Balletschool Diaghilev VZW

Parochiecentrum
Heilig Hartplein 12
9240 Zele

info@diaghilev.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Balletschool Diaghilev VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om het lidmaatschap te kunnen registreren (uitvoering overeenkomst)
 • om elk lid te kunnen verzekeren (uitvoering overeenkomst)
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten (lessen, toonmomenten, optredens, workshops, opendeurdagen, balletexamens,…) van Balletschool Diaghilev VZW (uitvoering overeenkomst)
 • om mededelingen (wijzigingen, problemen,…) omtrent de activiteiten te kunnen versturen via e-mail en sms (toestemming betrokkene)
 • om nieuwsbrieven te kunnen versturen (toestemming betrokkene)
 • om subsidiëring door de overheid te kunnen bekomen (wettelijke verplichting)
 • voor communicatieve en promotionele doeleinden (website, sociale media, nieuwsbrief, posters, folders ed) (toestemming betrokkene)
 • voor het traceren van surfgedrag op de website dmv Google Analytics cookies en third party cookies (toestemming betrokkene). Bekijk hiervoor onze cookie policy

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens leerling: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke identiteitsgegevens ouder (indien van toepassing): naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum leerling
 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummers
 • Beeldmateriaal (foto, video) genomen tijdens lessen, optredens, opendeurdagen, workshops
 • Persoonlijke identiteitsgegevens deelnemers workshops: naam, voornaam, e-mail
 • Persoonlijke identiteitsgegevens vrijwilligers: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Anonieme gegevens websitebezoekers via tracking cookies (Google Analytics) en third party cookies (Facebook, Instagram)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor expliciete toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen via een mailingsysteem verwerkt in onze CMS;
 • traceren van surfgedrag op de website (Google Analytics);
 • opmaken van promotioneel materiaal (affiches, folders, programmaboekjes ed);
 • het verzekeren van onze leden (verzekeraar)
 • het bewaren en delen van interne informatie (dropbox, google drive)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Balletschool Diaghilev VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Balletschool Diaghilev VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ons CMS en andere gebruikte platformen zoals Dropbox, Google Drive en Google Analytics zijn beveiligd via een unieke login met wachtwoord.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aanuzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via Balletschool Diaghilev VZW, Parochiecentrum, Heilig Hartplein 12, 9240 Zele of via info@diaghilev.be

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming via commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

Balletschool Diaghilev VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.